Kibicowskie postulaty – Pani Premier odpowiada!

Kibicowskie postulaty – Pani Premier odpowiada!

Wedle mojej wiedzy nie było jeszcze w historii Polski sytuacji, w której premier rządu, lub jakikolwiek minister odezwał się w sposób oficjalny do środowiska kibiców. Pomijając słynne „Idziemy po was!” Bartłomieja Sienkiewicza!

To przełom! Przełom, który nas – kibiców – zobowiązuje!

Warszawa, 21 stycznia 2016 r.

PREZES RADY MINISTRÓW

Dziękuję wszystkim uczestnikom tegorocznej Ogólnopolskiej Pielgrzymki Kibiców na Jasną Górę, którzy już ósmy raz wyruszyli do Częstochowy modlić się w intencji Ojczyzny. Serdeczne podziękowania składam niezłomnemu organizatorowi jasnogórskich spotkań, duszpasterzowi środowisk kibiców księdzu Jarosławowi Wąsowiczowi. Pielgrzymka ta to nie tylko piękna manifestacja patriotyzmu, ale także wyraz troski o dobro naszej Ojczyzny.

Zarazem bardzo mnie cieszy, że motywem przewodnim tegorocznego spotkania na Jasnej Górze były wydarzenia bardzo istotne dla polskiej historii i tożsamości – 60. rocznica Poznańskiego Czerwca i 1050-lecie Chrztu Polski. Te dwa epizody naszych dziejów doskonale obrazują charakter polskiego patriotyzmu, umiłowanie wolności i m. in. dzięki działalności Kościoła Katolickiego przynależność do cywilizacji Zachodu. Dlatego też cieszy mnie odwołanie do błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki, którego życie i tragiczna śmierć ukazują trudne zmagania Polaków w dziejowej walce o wolność.

Jednym z celów naszego rządu jest bowiem zwrócenie uwagi Polaków, ale też opinii międzynarodowej na piękną historię naszego narodu. Dobra zmiana, którą wprowadzamy, realizuje się także w oparciu o kwestie, które poruszyli Państwo wśród swoich postulatów. Jesteśmy głęboko przekonani, że nie ma możliwości budowy spokojnej i zasobnej przyszłości Polaków bez rozliczenia się z trudną przeszłością, dlatego też od początku istnienia Prawa i Sprawiedliwości głosimy postulat rzetelnej i realnej, a nie jedynie fasadowej lustracji.

Dla wszystkich, którzy znają nasz program, nie będzie zaskoczeniem, że mając wpływ na kształt prawa w Polsce będziemy stawiać tę kwestię. Zgodnie z zapowiedziami ministra obrony narodowej Antoniego Macierewicza resort pracuje nad przekazaniem do Instytutu Pamięci Narodowej, po stosownej kwerendzie, akt ze zbioru zastrzeżonego, czyli tajnych dokumentów PRL.

Prawo i Sprawiedliwość realizuje zmiany w mediach publicznych, dzięki którym zostanie im nadana ranga mediów narodowych. Zgodnie z naszym programem podstawowymi zadaniami mediów publicznych staną się: prezentacja kultury wysokiej, dbałość 0 język polski, upowszechnianie tradycji narodowej, dorobku polskiej i światowej nauki oraz edukacja historyczna. Zmiany już się rozpoczęły, ale ich efekty będą widoczne wraz z kolejnymi ramówkami telewizyjnymi.

Polska zawsze będzie krajem atrakcyjnym dla inwestorów, ale jednocześnie będziemy się opowiadać za tym, by zagraniczne przedsiębiorstwa były traktowane tak samo jak w państwach wysoko rozwiniętych. Dlatego mój rząd wprowadza takie rozwiązania jak podatek bankowy, czy podatek obrotowy. Będziemy też skutecznie uszczelniać polski system podatkowy.

Dla mojego rządu dobro Polaków i osób polskiego pochodzenia zawsze będzie na pierwszym miejscu. Sprowadzenie do Ojczyzny osób z zagrożonego wojną Mariupola było pierwszym tego dowodem. już w kampanii wyborczej zapowiadałam, że mój rząd zajmie się kwestią repatriacji Polaków żyjących na terenach dawnego ZSRR. W Ministerstwie Spraw Wewnętrznych trwają prace nad stosowną ustawą.

W sprawie trudnej historii polsko-ukraińskiej naszym wzorem jest postawa ś. p. prezydenta Lecha Kaczyńskiego, walczącego o historyczną prawdę, ale jednocześnie nie zapominającego o budowaniu wzajemnych relacji w oparciu o wartości chrześcijańskie. Pragnę przypomnieć, że posłowie PiS – poprzez próbę wprowadzenia poprawki do sejmowej uchwały przyjętej w 2013 roku – opowiadali się za tym, by wydarzenia na Wołyniu nazwać „ludobójstwem”. jednocześnie Prawo i Sprawiedliwość jest przekonane, że w polską rację stanu wpisane są dobre stosunki polsko-ukraińskie. Polski rząd będzie dbał, by ten tragiczny epizod wspólnej historii został wyjaśniony w oparciu o życzliwe relacje.

Decyzja o przyjęciu przez Polskę uchodźców została podjęta przez poprzedni rząd. W tej chwili jest to obowiązujące unijne prawo, które Polska musi realizować. Zgodnie z deklaracją ministra spraw wewnętrznych i administracji Mariusza Błaszczaka priorytetem w tej sprawie będzie zapewnienie bezpieczeństwa Polakom, natomiast służby będą bardzo dokładnie kontrolowały, kto będzie przyjeżdżał do naszego kraju. Rząd zadba o to, by do Polski trafili uchodźcy rzeczywiście potrzebujący pomocy, nie zaś imigranci ekonomiczni. Istotna będzie bliskość kulturowa chrześcijan, ale należy mieć świadomość, że zastosowanie kryterium wyznaniowego mogłoby powodować rozdzielenie i dramat rodzin, które uciekły z Bliskiego Wschodu, szukając schronienia.

W tym kontekście warto zwrócić uwagę na ostatni sukces ministra Błaszczaka. Efektem jego starań jest fakt, że Grupa Wyszehradzka sprzeciwiła się we wtorek w Pradze automatycznej relokacji uchodźców i opowiedziała się za zmianą polityki azylowej państw zachodnich, które są celem migracji.

Jeśli chodzi o walkę z przejawami antypolonizmu na świecie, obecne kierownictwo Ministerstwa Spraw Zagranicznych realizuje zdania w tym zakresie, zdecydowanie reagując na wszelkie tego typu przypadki. Zdajemy sobie sprawę, że to dopiero pierwszy krok, by skutecznie zwalczać nieprawdzie opinie o Polsce. W tej dziedzinie będziemy się wzorować na państwach, które już teraz efektywnie działają na tym polu.

Rząd Prawa i Sprawiedliwości z całą stanowczością będzie ścigał wszystkie przestępstwa, także te gospodarcze i dotyczące prywatyzacji. Trwa reforma wymiaru sprawiedliwości, która sprawi, że państwo weźmie odpowiedzialność za właściwe funkcjonowanie tej sfery naszego życia. Z pewnością z większą uwagą potraktowane będą wszystkie niewyjaśnione dotąd sprawy z okresu PRL, także te, które Państwo w swoim liście wymieniacie.

W programie Prawa i Sprawiedliwości położono nacisk na industrializację Polski, rozwój oraz wsparcie polskich przedsiębiorstw. Mówiłam o tym w kampanii wyborczej, natomiast w expose zapowiedziałam wprowadzenie rozwiązań, dzięki którym polskie przedsiębiorstwa będą mogły się rozwijać i konkurować na rynku globalnym. jako priorytetowe traktujemy siedem dziedzin rozwoju. Są to: infrastruktura, energetyka, małe i średnie przedsiębiorstwa, zaplecze badawczo-rozwojowe, gospodarka morska, budownictwo mieszkaniowe oraz rolnictwo i ochrona środowiska.

Wielokrotnie podkreślałam, że polityka oświatowa i kulturalna musi służyć wzmocnieniu postaw patriotycznych. Nieustannie apeluję, by nie wstydzić się budowania etosu polskich bohaterów, o których zawsze należy pamiętać. Działania mojego rządu będą realizować te cele. jednocześnie pragnę przypomnieć, że dzięki staraniom ś. p. prezydenta Lecha Kaczyńskiego oraz ś.p. prezesa IPN Janusza Kurtyki udało się doprowadzić do ustanowienia Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Dziś należy więc dbać, by ziarno wtedy zasiane wzrastało.

Polska ma wspaniałą tradycję szkolnictwa, która z powodu pospiesznych i niefortunnych reform nie była w ciągu ostatnich dziesięcioleci odpowiednio rozwijana. Dobra szkoła powinna przekazywać wiedzę i umiejętności, kształtować formację umysłową, wprowadzać młodych ludzi w kod kulturowy, jaki naród polski wytworzył w swoich dziełach, wychowywać do życia we wspólnocie, krzewić odpowiednie zachowania moralne i obywatelskie, dawać intelektualne i duchowe instrumenty nie tylko do głębszego rozumienia dzisiejszego świata, ale do śmiałego i rozważnego w nim uczestnictwa. Dlatego też nie ulega dla mnie wątpliwości, że polska szkoła musi kształtować wiedzę i postawy oparte na silnym poczuciu tożsamości narodowej i patriotyzmie. Mój rząd będzie kładł nacisk na wychowywanie świadomych Polaków. Potwierdzeniem tego są reformy podejmowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Państwa postulaty są dowodem zaufania, które daje mi wielką satysfakcję. Wierzę, że również z Państwa wsparciem, uda się zrealizować dobrą zmianę, dzięki której każdy Polak będzie czuł się dobrze w swoim kraju i będzie dumny ze swojej Ojczyzny.

Beata Szydło

l1

l2

l3

No Comments

Post a Comment